Er waren zaterdagmiddag zeven Duitsche douane kantoren aan den Grensweg, in het aangrenzende Duitsche dorp Suderwick in werking.
Onder de koopers was er vooral veel vraag naar olie.
Ze gaat voor 23 mark per liter.

Het wordt hoe langer hoe drukker en omstreeks 8 uur in den vooravond zijn zeker 8.000 (!) Duitschers op den been.
Over den geheelen dag gerekend zijn er, naar schatting der Nederlandschen militaire politie, 12.000 kooplustigen geweest.
De Duitsche douane-kantoren, geopend van 7 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds zijn wederom niet bij machte om allen te helpen.

bij de grens Bij de z.g. bruggehut, de grensscheiding op den weg naar Isselborg, hebben 4.000 Duitschers zich verzameld.
Een soort aanvoerder geeft een teeken, waarop plotseling de hele bende vooruitstormt en den Duitschen politiepost forceert.
De Duitsche politiemannen snellen het wachthuis binnen om de handgranaten te halen.
Deze om hun hoofd zwaaiende, stormen zij op de menigte in, doch een duizendtal hunner is den wachtpost reeds voorbij en een eind op Duitsch gebied zonder invoerrechten te hebben betaald.
De overige drieduizend worden, uit ontzag voor de handgranaten over de brug teruggedrongen, waarover thans een ketting wordt gespannen.

Vijftienhonderd Duitsche mannen, vrouwen en kinderen kunnen niet meer door de douane geholpen worden en zijn verplicht den nacht onder den blooten hemel door te brengen.
De onzedelijkheid wordt hierdoor in de hand gewerkt en Dinxperlo'sche jongelui, die den geheelen nacht bij hun stalletjes op den weg blijven, worden nogal eens lastig gevallen door Duitsche vrouwen, die voor een duizendtal sigaretten of andere waar te koop zijn.
De kwade gevolgen zijn niet uitgebleven.

de stalletjes Ook moeten de stalletjes-houders hun oogen goed openhouden.
Want er wordt veel gestolen, 's nachts zoowel als overdag,en men houdt de knuppels gereed.
Zondag mocht er van den burgemeester niet langs den weg verkocht worden.
De stalletjes-houders loopen de Dinxperlosche winkels af en koopen alvast alles op, om Maandag weer met den verkoop door te gaan.

Verscheiden winkeliers zijn geheel uitverkocht en wachten op nieuwen voorraad van hun grossiers.
Ongelukkig voor hen , zijn met ingang van Maandag weer de z.g. inslag-bepalingen voor Dinxperlo van kracht verklaard, dat wil zeggen dat zij maar bepaalde hoeveelheden meer mogen inslaan, tweemaal zooveel als tijdens den oorlog.
Algemeen gemopper en men zegt, dat de burgemeester, die hier zeer bemind is, doende is om bij de regeering intrekking van die bepalingen te verkrijgen.

De burgemeester van Dinxperlo zal trachten gedaan te krijgen, dat de Duitschers hun aantal douane-kantoren nog meer uitbreiden, opdat allen geholpen kunnen worden en voorkomen wordt, dat zoovelen 's nachts langs den weg loopen en buiten moeten overnachten,waarop hij niet gesteld is.

Er is verder nogal valsch Duitsch papiergeld in omloop, aan en stalletje werd met een valsch biljet van 100 mark betaald.
Overigens schijnt er geen reden tot ongerustheid te zijn.
De Duitsche veiligheidspolitie visiteert scherp alle te Isselborg en Bocholt aankomende treinen, om te zien of de reizigers, die vandaar te voet naar Dinxperlo gaan, wapens bij zich hebben.

Meer foto's.............


Bron:krantenartikel