Het karstverhaal noar Lucas
(In't plat)


1 't Gebeurn in dee dage, too kwam der een besloet van keizer Augustus af, dat alle welt zich riggestraern laoten mos.
2 Dee riggestratie was wat ni-js en worden uut-evoerd, too't Quirinius Syrië bestuurn.
3 En alle leu gingen op pad um zich te laoten riggestraern, iederene naor de stad, waor 't hee haer kwam.
4 En ok Jozef ging op den trad van Galilea uut de stad Nazareth vandan naor Judea hen, naor David ziene stad. Dee heet Bethlehem. Hee was der joo ene uut David ziene familie en zien volkshuus.
5 Daor leet hee zich riggestraern met Maria, waor 't hee met op trouwen ston. Zee mos ne kleinen kriegen.
6 't Gebeurn, too't ze daor wazzen, dat 't met eur zo wied was.
7 En zee kreg ne zönne, eurn aersten. En ze wond um in deuke en leggen um in ne voerzomp, want der was veur eurleu gin plaatse in de harbarge.
8 Der wazzen schepers in dee contreien, dee't daor 's nachts buten in 't veld eure schäöpe an 't heun wazzen.
9 En too, too ston der ne engel van den Heer veur eur en den Heer ziene glorie löchten van alle kanten rondumme eur op. Ze worden slim bange.
10 Mor den engel zei teggen eur: "Waes mor neet bange! Want zee, ik brenge owleu good ni-js: grote bli-jschop veur heel het volk.
11 Vandage is veur owleu den Heiland geboorne, Christus den Heer, in de stad van David.
12 En hier zölt i-jleu 't an wetten: I-j zölt ne kleinen vinnen, in deuke in-wikkeld en hee lig in ne voerzomp."
13 En opens was daor bi-j den engel ne helen trop andere engelen, een compleet hemels leger. Dee maken God groot en zeien:
14 "Aere an God in den heugsten hemel en op aerde vrae bi-j de leu, waor 't Hee wille an hef."
15 En too, too't de engelen waer naor den hemel hen-egaone wazzen, zeien de schepers teggen mekare: Lao'w dan naor Bethlehem hengaon en gaon kieken, wat der gebeurd is en waor 't den Heer ons bod van edaone hef.
16 En ze häösten zich der hen en troffen daor Maria, Jozef en den kleinen an, dén in den voerzomp lei.
17 Too't ze 't ezene hadden, vertellen ze ovveral rond, wat ze ovver dit kind te heurn ekreggen hadden.
18 En alle leu, dee 't der ok mor van heuren, verwondern zich ovver alles, wat eur deur de schepers verteld worden.
19 Mor Maria zetten alles wat der ezegd was, veur zichzelf op de riege en prakkizaern der depe in eur harte ovver nao.
20 En de schepers gingen waerumme. Zee aern God en maken Um groot um alles wat ze eheurd en ezene hadden, net zo as 't eur verteld was.
21 Too't zo wied was, op den achtsten dag, dat Hee besnaene worden zol, kreg Hee den name Jezus. Dat was den name, dén deur den engel eneumd was, nog veur at zien moder in verwachting was.
22 En too't zo wied was, dat moder en kind volgens de Wet van Mozes waer rein waarn, too brachten ze Um naor Jeruzalem um Um an den Heer op te draegen.
23 Zo as dat in de Wet van den Heer eschrevven steet: Iedern aerstgeboren zönne mot heileg veur den Heer eneumd worden.
24 Ze gingen ok offern, zoo't in de Wet van den Heer ezegd is: een koppel torteldoeven of twee jonge doeven.
25 Noo wonnen der in Jeruzalem ne man den Simeon heetten. Het was ne rechtvaerdegen en vrommen man. Hee was verlenkeluk naor den dag, dat Israël etreust worden zol. En den Heilegen Geest rösten op um.
26 Deur den Geest was um van Godswaege too-ezegd, hee zol nog veur zienen dood den Heer zienen Messias te zeen kriegen.
27 En deur den Geest kwamp hee naor den tempel. Too brachten daor net de olde leu het kind Jezus naor binnen, um veur Um te doon zo't zich volgens de Wet heurt.
28 En Simeon nomp het jungesken op den arm, maken God groot en zei:
29 "Noo laot, Heer, owwen knecht in vrae gaon, zo at I-J ezegd hebt;
30 want miene ogen hebt ow heil ezene,
31 dat I-J veur de ogen van alle völker klaor emaakt hebt:
32 lecht, dat de heidenen de ogen lös dut en anzeen göf an ow volk Israël."
33 En zien vader en moder heurn der van op, wat der allemaole ovver eur kind ezegd worden.
34 En Simeon zegenen eur en zei teggen Maria, zien moder: "Luuster, dit jungesken ..., 't zal der verscheidenen in Israël laoten strukelen of juust in de bene kriegen, een teken, dat rebullie opröp.
35 - En i-j, een zwaerd zal ow deur 't harte estot worden.- Zo kump an 't lechte, wat der in de harten van völle leu ummegeet.
36 Daor was ok ne profetesse, ne zekere Anna, dochter van Fanuel, uut den stam van Aser. 't Was al een heel old mensken. Nao eurn trouwdag had ze zeuven jaor met eurn man elaefd.
37 Daornao was ze altied weddevrouwe eblevven en was noo veerentachtig jaor old. Zee bleef eengaal in den tempel en denen daor God nacht en dag met vasten en bidden.
38 Op dat moment kwam zee der ok bi-jstaon en zee maken God groot en ovver dit kind vertellen ze an iederene, dee't op op de bevri-jding van Jeruzalem te wachten zat.
39 Too't ze alles wat de Wet van den Heer veurschrif, nao-ekommen waarn, gingen ze waerumme naor Galilea, naor eure stad Nazareth.
40 Het kind greuien op en worden stäöreg starker. Hee was klook en vernemsteg en God was slim wies met Um.
41 Ziene olde leu reizen alle jaor naor Jeruzalem hen um Pascha te viern.
42 Too't Hee twaalf jaor eworden was, trokken ze ok op naor 't feest hen, zo at ze dat gewönd waarn.
43 Too't de feestdage veurbi-j waarn en ze waer op huus op an gingen, bleef den jongen Jezus in Jeruzalem achter. Ziene olde leu hadden dat aerste geels neet in de gaten.
44 Zee menen, dat Hee bi-j den trop reizegers was. Too't ze ne dag vedan ereisd waarn, gingen ze Um zeuken bi-j familie en kunnegheid.
45 Too't ze Um daor neet vinnen konnen, gingen ze waerumme naor Jeruzalem en zochten Um den helen weg.
46 't Gebeurn nao dree dage, dat ze Um in den tempel vonnen: daor zat Hee midden tussen de schriftgelaerden, luustern naor eur en vroog eur uut.
47 Alle leu, dee't Um heurn, stonnen te kieken van ziene vernemstegheid en antwaorde.
48 Too't ze Um daor gewaar worden, waarn ziene olde leu slim van de wieze. Zien moder zei teggen Um: "Mor jonge toch, hoo kö'J ons dat toch andoon? Ow vader en ikke hebt slim in de naregheid ezaeten en bunt ovveral naor Ow an 't zeuken ewest."
49 Mor Hee zei teggen eur: "Waorumme hebt i-jleu mi-j toch ezocht? Wist i-jleu neet, da'k met de dinge van mien Vader gengs waen mozze?"
50 Mor zee hadden der gin enkel vernul van waor 't Hee met eur ovver had.
51 En Hee ging met eur waerumme naor Nazareth hen en luustern good naor eur. Mor zien moder bewaarn alles wat ze met-emaakt had in eur harte.
52 En met de jaorn worden Jezus groter en wiezer. God en de leu worden stäöreg wiezer met Um.


Met dank an Jan Leijenhorst uut Laren.
Aj meer in't plat uut de biebel wilt lezen,
moj effen op zien sait kieken.