Aard-olie bij Winterswijk


Een belangrijke vondst.

In de Zutph. Ct. lezen we nog omtrent de aardoliewinning bij Winterswijk:
Voor het eerst is in Nederland aardolie aangeboord.
Dat is Zaterdagmorgen gebeurd op het terrein der rijksopsporing van delfstoffen te Corle een half uur buiten Winterswijk op grond van den heer Kruisselbrink.
Bij het ophalen der buizen waardoor de diamanten boor gaat, die in den grond boort, bij het zoeken naar steenkool werd Vrijdagmiddag de aardolie zichtbaar aan de buizen.

Dit gaf den boormeester, den heer Harmsen, aanleiding telegrafisch dr. Tesch, directeur van de rijksopsporing van delfstoffen, daarvan te vergewittigen.
Intusschen werd het boorwerk voorloopig stopgezet.
Zaterdagmorgen verscheen dr. Tesch met de heeren dr. Reynhold, geoloog en Hövig, hoofdir. der Mijnbouwkundige werken.

Onder hun toezicht werd de aardolie opgepompt, circa 60 liter en Maandag nog 200 liter.
Zorgvuldig werd alles opgevangen en in bussen bewaard.
Een gedeelte namen dr. Tesch en de ingenieurs mede naar Den Haag om daar de samenstelling der aardolie te laten onderzoeken.
Van welken aard deze olie is moet natuurlijk nog worden uitgemaakt.
Wel bleek reeds op het terrein dat de gevonden aardolie zeer brandbaar is.
Zij bevat petroleum, benzine, machineolie en asphalt.

Volgens verklaring van dr. Tesch is deze vondst buitengemeen belangrijk voor de geheele streek.
Hij verwachtte dat de exploitatie zeer loonend zal wezen en dat Winterswijk een groote toekomst tegemoet zal gaan.

De aardolie werd aangetroffen op een diepte van 700 meter.
De kleur is groenachtig.
Ze lijkt op donkere machineolie.
Reeds wees een voorloopig onderzoek uit dat het soortelijk gewicht zeer hoog is.

Allerlei fantastische verhalen doen al de rondte over de wijze waarop deze aardolie werd ontdekt.
Men sprak van een groote vuurstraal, die uit en boortoren zou zijn omhoog gegaan doordat de diamanten boor op een steen zou zijn gestooten ter plaatse waar de olie in den grond zat.
Van dit en andere verhalen van dezen aard is echter geen woord waar.

Reeds was men een paar maanden bezig met proeven op de aanwezigheid van olie, maar men durfde het boorgat niet in gevaar brengen.
Eerst wilde men 't boorgat op vereischte diepte brengen, teneinde de zout- en kolenlagen te constateeren.
Dat doel werd bereikt.
Nu was men sinds eenigen tijd bezig het boorgat te dichten en tegelijk na te gaan of er aardolie aanwezig was.
Donderdag werden de eerste sporen van olie bemerkt.

In afwachting van 't resultaat van 't onderzoek en van 't onderhoud van dr. Tesch met minister Aalberse is het werk gesloten. Dr. Tesch had reeds lang het vermoeden dat in deze streek olie te vinden zou zijn.
Hij heeft de plek voor dezen boortoren uitgezocht en 't punt bepaald ook met 't oog op 't zoeken naar aardolie.
Groot was dan ook zijn voldoening toen hij de eerste aardolie uit 't boorgat zag komen en zich van den aard er van overtuigde.

De boortoren te Corle ligt een half uur fietsen van Winterswijk.
De toegang tot den boortoren en tot het omliggende terrein is streng verboden.

Bron:Koninklijke Bibliotheek.
Het Centrum