De Rotweg ligt net op de scheiding van hoog en laag.
De hogere gedeeltes zijn oorspronkelijk opgestoven dekzandhoogten.
Door de mens werden de hogere gedeeltes voor akkerbouw gebruikt en de lagere stukken voor grasland.

De hogere gebieden bestonden grotendeels uit zandgrond en waren dus onvruchtbaar.
Door het opbrengen van potstalmest werd dit door de mens verbeterd.
Deze mest bestond voor een groot deel uit heidezoden vermengd met koeien- en schapenmest.

Hierdoor werden de hoog gelegen stukken nog hoger, ongeveer met tien centimeter per eeuw.
Zo werden de hoogte verschillen extra geaccentueerd.
Het is vooral goed te zien aan de ietwat bolle vorm van de essen, zodat je bijvoorbeeld van een boerderij alleen maar het dak ziet.

Let ook even op de steen links in de berm, ongeveer ter hoogte van de boerderij.


Deze steen werd gebruikt als meetpunt om kaarten te maken.
Dit gebeurde al in de negentiende eeuw.
In totaal zijn er drie van deze stenen in de gemeente Winterswijk.